บริการของเรา

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจอุตสาหกรรม

 • ที่ปรึกษาวิเคราะห์พัฒนาเพิ่มผลการผลิต

 • ที่ปรึกษาบริหารจัดการอุตสาหกรรม

 • ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการลงทุน BOI

 • ที่ปรึกษานักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • ที่ปรึกษาขอรับอนุญาตโรงงานอุตสาหกรรม

ที่ปรึกษาด้านธุรกิจพาณิชกรรม

 • บริการจดทะเบียนธุรกิจร้านค้าพาณิชย์

 • บริการจดทะเบียนรับรองมาตรฐาน (มอก.)

 • บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัด

 • บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (MOU)

 • บริการจดทะเบียนนายจ้าง/ประกันสังคม

 • บริการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร

ที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจอุตสาหกรรม

 • ที่ปรึกษาด้านสินเชื่อธุรกิจ SMEs

 • ที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ SMEs (บุคคล)

 • ที่ปรึกษาบริหารสินเชื่อโครงการ

 • ที่ปรึกษาสินเชื่อเพื่อก่อสร้างโรงงาน

 • ที่ปรึกษาวางแผนระบบบัญชีการ ภาษี

 • ที่ปรึกษาผู้จัดการโครงการขนาดใหญ่

บริหารจัดการก่อสร้าง

 •  วิเคราะห์โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 • ที่ปรึกษาบริหารโครงการสินเชื่อก่อสร้าง

 • ที่ปรึกษาขอสินเชื่อเพื่อสิ่งปลูกสร้าง

 • ที่ปรึกษาวิเคราะห์สินเชื่อโครงการก่อสร้าง

 • ที่ปรึกษาขอใบอนุญาตก่อสร้าง

วิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง

 • บริการเตรียมการก่อสร้างอาคารโรงงาน

 • บริการเตรียมการก่อสร้างที่พักอาศัย

 • บริการประเมินราคาก่อสร้างอาคาร BOQ

 • บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจร

 • บริการวิศวกรควบคุมโครงการก่อสร้าง

ที่ปรึกษาสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์

 • ที่ปรึกษาสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 • ที่ปรึกษาสินเชื่อเพื่อก่อสร้างที่พักอาศัย

 • ที่ปรึกษาสินเชื่อเพื่อจัดซื้อที่ดิน

 • ที่ปรึกษาสินเชื่อเพื่อก่อสร้างโรงงาน

 • ที่ปรึกษาวางแผนสินเชื่อโครงการก่อสร้าง

 • ที่ปรึกษาบริหารสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่