ประวัติที่ปรึกษา

ว่าที่ร้อยตรี ดร. กรชวัล ไชยหงษ์พาณิชกุล

เกิดวันที่ 13 ส.ค. 2516

สำนักงานเลขที่ 85/125 หมู่ที่ 12 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์: 038198992

แฟกซ์: 038198993
Line ID: @phatasiagroup

 เว็บไซต์: www.phatasiabuilding.com
Line ID: @mangkorngroup  มือถือ: 06 1732 0516, 08 1254 0287

การศึกษา

  •  ปริญญาเอก  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • ปริญญาโท  คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ปริญญาตรี คณะ วิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์การทำงาน

  • 2553 – ปัจจุบัน  บริษัท มังกร คอนซัลเทนซี่ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด  ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

  • 2554 – ปัจจุบัน  บริษัท มังกรกรุ๊ป อินเตอร์เนชันแนล จำกัด  ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

  • 2547 – 2549  บริษัท ไทยคามาย่า จำกัด  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ

  • 2550 – 2551  บริษัท อิลจิน อิเล็กทรอนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด  ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน

ประกาศเกียรติคุณ